Ochrona danych osobowych - Petycje - Komenda Miejska Policji w Sopocie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Komendant Miejski Policji w Sopocie, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot.
 2. Komendant Miejski Policji w Sopocie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot, e-mail:  iod.sopot@gd.policja.gov.pl.  Dane inspektora ochrony danych zamieszczone zostały na stronie BIP KMP w Sopocie.
 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pana/Pani petycji na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o Petycjach.
 4. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 7. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy
  i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane 
  oraz akty niższego rzędu wydane na jego podstawie.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika
  z przepisów Ustawy o Petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pani petycji.

Metryczka

Data publikacji 28.05.2018
Data modyfikacji 28.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Sopocie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KMP Sopot
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Horodejczuk Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Horodejczuk
do góry